Kakovost oskrbe

Oskrba z električno energijo postaja v času pospešene elektrifikacije ena najpomembnejših storitev. Odjemalec električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebuje in da vse naprave delujejo varno in zanesljivo. V vsakdanjem življenju pomeni zanesljivost oskrbe čim manj prekinitev in če že nastopijo, potem morajo biti čim krajše. Varno in zanesljivo delovanje naprav je omogočeno takrat, ko se napravam dovaja kakovostna električna energija, ki je v mejah toleranc predpisanih za napetost in frekvenco. Tudi kratkotrajne motnje, ki so naložene na osnovno obliko napetosti, lahko povzročijo nepravilno delovanje naprav.

Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti operaterja sistema se ugotavlja glede na naslednje parametre kakovosti:

 • neprekinjenost napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev, ki jih zazna odjemalec;
 • komercialno kakovost, ki se nanaša na čas, ki je potreben, da operater sistema opravi določeno storitev, odgovori na pritožno uporabnika in  odpravi napake na napravi za omejevanje toka oz. odstopanja kakovosti napetosti in 
 • kakovost napetosti, ki se nanaša na tehnične karakteristike napetosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu odjemalca.

Operater sistema je odgovoren za kakovost oskrbe. Minimalni standardi kakovosti oskrbe operaterja sistema v obliki zajamčenih standardov, ki jih mora zagotavljati, so določeni z minimalnimi vrednostmi parametrov kakovosti storitev, ki jih mora operater sistema zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto. Če operater sistema posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala zaradi operaterja sistema, je dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo. Če operater uporabniku sistema nadomestila ne plača v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema Agencija za energijo. Postopka določitve nadomestila agencija ne more uvesti po uradni dolžnosti. Ne glede na plačilo nadomestila lahko uporabnik sistema od operaterja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

Če na energetskem trgu nastopi nenadna kriza in so ogroženi zdravje ljudi, varnost opreme in naprav ali celovitost elektroenergetskega sistema, lahko operater prenosnega sistema uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije. Operater prenosnega sistema izvaja ukrepe v sodelovanju z operaterjem distribucijskega sistema. Ukrepi morajo biti izvedeni tako, da se v najmanjši meri povzročajo motnje v delovanju notranjega trga z elektriko, ter po obsegu in trajanju ne smejo preseči okvira, ki je nujno potreben za odpravo posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega delovanja sistema. Operater sistema mora o uvedbi ukrepov in pogojih njihovega izvajanja nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo, to pa mora o sprejetih ukrepih nemudoma obvestiti druge države članice Evropske unije in Evropsko komisijo.

Tabela minimalnih standardov kakovosti


Napetostni nivo
Priključitev odjemalca na SN izvod RTPVrste izvoda RTP/RP na SN omrežjuSkupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (min.)Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
SNPodeželski4806
NeposrednoMešani1805
Mestni1804
NNPodeželski96016
PosrednoMešani40010
Mestni4008

Kakovost napetosti

Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporablja slovenski standard SIST EN 50160. Standard SIST EN 50160 podaja glavne značilnosti električne napetosti na predajnih mestih električne energije ob normalnih obratovalnih pogojih. Ta standard podaja meje oziroma vrednosti, znotraj katerih lahko odjemalec pričakuje značilnosti napetosti in se ne uporablja za nenormalna obratovalna stanja.
Kakovost napetosti določa skupek parametrov, ki so opredeljeni v standardu SIST EN 50160:

V spodnji tabeli so podane meje oziroma vrednosti za nizkonapetostna omrežja (NN – 230V):

Značilnost napetost Integracijska perioda
Časovno merilno obdobje
Verjetnost nahajanja znotraj tolerance
Ovrednotenje parametra – toleranca
Odkloni napajalne napetosti

10 minut
1 teden95%± 10 %
10 minut1 teden100%+ 10 % / - 15 %
Omrežna frekvenca10 s1 teden/leto99,50%± 1 %
10 s1 teden/leto100%+ 4 % / - 6 %

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (0)4 5810 240
 3. E-naslov: info@zds-jesenice.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@zds-jesenice.si
  (0)4 5810 240

  Vse pravice pridržane. @ZDS JESENICE, distribucija električne energije, d.o.o.

  Leto izdelave spletne strani: 2020