Postopek priklopa uporabnika na distribucijsko omrežje

V skladu z zakonom o graditvi objektov se gradnja zahtevnega ali manj zahtevnega objekta lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, ki se bo gradil na območju, ki se ureja po prostorskih aktih, mora investitor (uporabnik) ZDS Jesenice predložiti;

 • idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) in
 • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj/soglasij ter pridobiti soglasje za priključitev.

 

Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja mora uporabnik urediti oz. zaprositi za: 

 • tehnični pregled priključka in merilnega mesta,
 • pogodbo o priključitvi,
 • priključitev merilnega mesta na omrežje.

 

Za gradnjo enostavnih objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja velja, da je pred pričetkom gradnje prav tako potrebno pridobiti soglasje za priključitev in  nato  urediti  oz. zaprositi za:

 • tehnični pregled priključka in merilnega mesta,
 • pogodbo o priključitvi,
 • priključitev merilnega mesta na omrežje.

 

Izdaja projektnih pogojev

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Projektni pogoji se izdajo pred pričetkom izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne elektro infrastrukture oz. kot varovano območje in v primeru priklopa objekta ali naprave na distribucijsko omrežje.

Dokumentacija za idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mora vsebovati vse podatke iz 6. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

 

Soglasje za priključitev

Soglasje za priključitev je potrebno pridobiti za priključitev objekta na elektroenergetsko omrežje, pri spremembi priključne močispremembi skupine končnih odjemalcev in pri spremembi tehničnih karakteristik objektov in naprav (sprememba in rekonstrukcija priključka, sprememba tehničnih karakteristik naprav uporabnika, priključitev dodatnih naprav, združevanju več merilnih mest v eno merilno mesto, delitev merilnega mesta). 

Če imetnik soglasja (fizična oseba) umre ali preneha obstajati (pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja zaradi spremembe investitorja v času med izdajo soglasja in priključitvijo ali pravni promet z objektom v času med izdajo soglasja in priključitvijo, se soglasje za priključitev lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba, ki dejavnost opravlja z istimi objekti in napravami.

Novi uporabnik mora najpozneje v tridesetih dneh po prejemu sodne ali upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi iz zgoraj navedenega odstavka o spremembi pisno obvestiti ZDS Jesenice in o tem predložiti ustrezna dokazila ter soglasje za priključitev objekta, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev. Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

V soglasju za priključitev so natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa. Izpolnjeni vlogi za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje je potrebno priložiti še:

 • kopijo katastrskega načrta,
 • načrt komunalne ureditve z vrisanim objektom,
 • dokazilo o lastništvu, v kolikor ni vpisano v zemljiško knjigo,
 • pooblastilo lastnika (v primeru da vlagatelj ni lastnik).

V kolikor je uporabnik, v predhodnem postopku priključevanja na distribucijsko omrežja, določene od zgoraj navedenih prilog že dostavil sistemskemu operaterju, slednjih ni potrebno ponovno priložiti.

 

Tehnični pregled priključka in merilnega mesta

Po izgradnji priključka in merilnega mesta mora investitor zaprositi distributerja ZDS Jesenice za izvedbo tehničnega pregleda priključka in merilnega mesta, in sicer s pisno vlogo ali po elektronski pošti.

Tehnični pregled se izvede v roku dveh delovnih dni od prejetja vloge investitorja.

Pri tehničnem pregledu mora investitor predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • izjavo izvajalca inštalacijskih del o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu izgradnje priključka (če se gradi nov ali rekonstruira obstoječ priključek),
 • pogodbo o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor priključek ne bo last ZDS Jesenice d.o.o.,
 • kopijo zapisnika in merilnega poročila o pregledu in preizkusu električne inštalacije  izvajalca inštalacijskih del, skladno z veljavnim Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah in veljavno Tehnično smernico TSG N 02 za novi in rekonstruirani objekt
 • obratovalna navodila (za priključitev objektov za proizvodnjo električne energije nad 3kVA, za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev s priključno močjo nad 5 MW in za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev, ki jih morajo upravljati delavci za katere je obvezno usposabljanje in preizkus znanja v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur.l. RS št. 41/2009), oziroma navodila za uporabo v slovenskem jeziku za elektrarne/proizvodne naprave izdelane po SIST EN 50438)
 • izjavo o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit (za objekte za proizvodnjo električne energije).

 

Na merilnem mestu pred priklopom pooblaščeni predstavnik podjetja ZDS Jesenice preveri;

 • skladnost zahtev iz Soglasja za priključitev,
 • skladnost zahtev iz predhodno izpolnjene Vloge za priključitev in dostop do distribucijskega omrežja,
 • ustreznost merilne naprave,
 • ustreznost krmilne naprave, če je zahtevana,
 • ustreznost omejevalnika toka, ki je obračunski element,
 • delovanje predpisanega zaščitnega ukrepa pred previsoko napetostjo dotika,
 • pravilnost vezav merilnih tokokrogov,
 • delovanje števca po registrih in
 • parametrira in preveri delovanje komunikacijske naprave.

 

Pogodba o priključitvi

Po dokončnosti Soglasja za priključitev in pred priključitvijo na omrežja je potrebno z ZDS Jesenice skleniti še Pogodbo o priključitvi, s katero se urejajo vsa medsebojna razmerja v zvezi s premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. Pogodbo o priključitvi je potrebno skleniti pri vseh novogradnjah in ostalih tehničnih spremembah razen pri spremembi lastništva.

Pogodbo o priključitvi ZDS Jesenice posreduje v podpis uporabniku. Po podpisu Pogodbe z njegove strani, pogodbo podpiše tudi predstavnik ZDS Jesenice. En izvod obojestransko podpisane Pogodbe skupaj s predračunom za omrežnino za priključno moč in neposredne stroške priključevanja se nato posreduje uporabniku. Po plačilu navedenih stroškov se  prične s postopkom priključevanja.

Omrežnino za priključno moč določa zakonodajalec v pripadajočih podzakonskih aktih.

Na voljo pa so na spletni strani Agencije za energijo RS www.agen-rs.si.

Omrežnina za priključno moč predstavlja enkraten strošek za uporabnika (investitorja), kateri je neposredno namenjen razvoju elektroenergetskega omrežja.

 

Priključitev na omrežje

V kolikor so izpolnjeni tehnično varnostni pogoji merilnega mesta in električne inštalacije, poravnani stroški za priključno moč in podpisana pogodba o priključitvi  ter zagotovljeni vsi potrebni dokumenti, prevzemnik ZDS Jesenice vstavi glavno varovalko in s tem je merilno mesto priklopljeno. Priklop merilnega mesta se praviloma izvede skupaj s prevzemom merilnega mesta.

V primeru vprašanj nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca.

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (0)4 5810 240
 3. E-naslov: info@zds-jesenice.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@zds-jesenice.si
  (0)4 5810 240

  Vse pravice pridržane. @ZDS JESENICE, distribucija električne energije, d.o.o.

  Leto izdelave spletne strani: 2020